ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R95.00
1 سال
R25.00
1 سال
R105.00
1 سال
.com
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.africa
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.org
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.net
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.org.za
R105.00
1 سال
R105.00
1 سال
R105.00
1 سال
.net.za
R95.00
1 سال
R25.00
1 سال
R95.00
1 سال
.web.za
R85.00
1 سال
R25.00
1 سال
R85.00
1 سال
.capetown
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
.durban
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
.joburg
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
.africa.com
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.us.com
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.biz
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.co
R625.00
1 سال
R625.00
1 سال
R625.00
1 سال
.info
R225.00
1 سال
R225.00
1 سال
R225.00
1 سال
.mobi
R395.00
1 سال
R395.00
1 سال
R395.00
1 سال
.at
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
R600.00
1 سال
.co.ke
R1300.00
1 سال
R1300.00
1 سال
R1300.00
1 سال
.co.zw
R3500.00
1 سال
R3500.00
1 سال
R3500.00
1 سال
.com.ng
R1300.00
1 سال
R1300.00
1 سال
R1300.00
1 سال
.deals
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
.asia
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.be
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
.cc
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.co.nz
R385.00
1 سال
R385.00
1 سال
R385.00
1 سال
.co.uk
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
.com.au
R875.00
2 سال
R875.00
2 سال
R875.00
2 سال
.eu
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
.fm
R1995.00
1 سال
R1995.00
1 سال
R1995.00
1 سال
.me
R595.00
1 سال
R595.00
1 سال
R595.00
1 سال
.media
R975.00
1 سال
R975.00
1 سال
R975.00
1 سال
.tv
R975.00
1 سال
R975.00
1 سال
R975.00
1 سال
.us
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.pro
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.mu
R1650.00
1 سال
R1650.00
1 سال
R1650.00
1 سال
.is
R1750.00
1 سال
R1750.00
1 سال
R1750.00
1 سال
.ch
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.solutions
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
R325.00
1 سال
.school
R575.00
1 سال
R575.00
1 سال
R575.00
1 سال
.accountant
R150.00
1 سال
R150.00
1 سال
R150.00
1 سال
.net.au
R775.00
2 سال
R775.00
2 سال
R775.00
2 سال
.za.com
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
.travel
R3575.00
1 سال
R3575.00
1 سال
R3575.00
1 سال
.blog
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.estate
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
R500.00
1 سال
.online
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
.dj
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
.company
R195.00
1 سال
R195.00
1 سال
R195.00
1 سال
.agency
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
.finance
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
.ae
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
.art
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.college
R1175.00
1 سال
R1175.00
1 سال
R1175.00
1 سال
.co.bw
R950.00
1 سال
R950.00
1 سال
R950.00
1 سال
.co.na
R1950.00
1 سال
R1950.00
1 سال
R1950.00
1 سال
.accountants
R2500.00
1 سال
R2500.00
1 سال
R2500.00
1 سال
.st
R825.00
1 سال
R825.00
1 سال
R825.00
1 سال
.io
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
R1500.00
1 سال
.today
R320.00
1 سال
R320.00
1 سال
R320.00
1 سال
.tours
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
R850.00
1 سال
.in
R225.00
1 سال
R225.00
1 سال
R225.00
1 سال
.video
R425.00
1 سال
R425.00
1 سال
R425.00
1 سال
.live
R595.00
1 سال
R595.00
1 سال
R595.00
1 سال
.studio
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
.life
R795.00
1 سال
R795.00
1 سال
R795.00
1 سال
.lighting
R525.00
1 سال
R525.00
1 سال
R525.00
1 سال
.coffee
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
.shop
R895.00
1 سال
R895.00
1 سال
R895.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains